Vermont WIA/W-P State Plan 2012 through 2017 (PDF)

Vermont State WIA W-P 5 Year Strategic Plan